Zwinger Catching Spots
Guilleume Becker Tel.:+33 633471265

3/8 Welpen abzugeben, Wurfdatum 16.06.2020
Braunschimmel, Braun, Schwarzschimmel und Schwarz 

aus Woody v. Holtvogt 0288/17  D1, S1, VGP 3, sil., Fw. V, HD A2
nach Dag v. Schlo▀graben 1156/10  D1*, VJP71, S1, VGP1, VBR, BTR, HN, sil., Fw. V, HD A2

Wurfmeldung